1. Εφημερίδα
  2. Ελληνική
  3. Καθημερινή
  4. Αθήνα
  5. 1923
  6. 1923 -
  7. Έτος Δεύτερον, Αριθ, 378 (9 Νοεμβρίου 1924) -
  8. Πανελλαδικός περιοδικός τύπος
  9. Δακτυλογραφημένη