1. Βιβλίο έντυπο
 2. Jacobs, Friedrich (1764-1847)
 3. Φαρμακίδης, Θεόκλητος (1784-1860)
 4. Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων
 5. Κέρκυρα [Κέρκυραι]: Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων. Τυπογραφείον της Κυβερνήσεως [Εν τη Τυπογραφίαι της Κυβερνήσεως], 1829-1830
 6. Κέρκυρα
 7. Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων. Τυπογραφείον της Κυβερνήσεως
 8. 4 τόμοι ; 19 εκατοστά
 9. Περιλαμβάνεται στη βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα (Λήμμα 1982) | Περιλαμβάνει λεξικό
 10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές υποσημειώσεις
  • T.1. Περίοδος πρώτη και δευτέρα -- Τ. 2. Περίοδος τρίτη -- T. 4. Ποιητική ανθολογία