1. Φυσικό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
  3. Α1.Σ2.Φ01.0019
  4. Κέρκυρα [Corfu]: Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων. Τυπογραφείον της Κυβερνήσεως [Nella Stamperia del Governo], 1836
  5. Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων
  6. iv, 14 σελίδες, 2 στήλες ; 29 εκατοστά
  7. Stampati con autorizzazione del Governo Generale | Περιλαμβάνεται στη βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα (Λήμμα 2606)
  8. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]
    • Πρωτότυπο