1. Βιβλίο έντυπο
  2. Πελεκάσης, Ροβέρτος (1813-1893)
  3. Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων
  4. υπό Ροβέρτου Πελεκάση; εκδοθέντα δαπάνη της Ιονικής Κυβερνήσεως προς χρήσιν των σχολείων του κράτους
  5. Κέρκυρα [Κέρκυραι]: Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων. Τυπογραφείον της Κυβερνήσεως [Εν τη Τυπογραφίας της Κυβερνήσεως], 1845-1848
  6. Κέρκυρα
  7. Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων. Τυπογραφείον της Κυβερνήσεως
  8. 2 τόμοι : εικονογράφηση ; 22 εκατοστά
  9. Περιλαμβάνεται στην βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα (Λήμμα 4233) | Περιέχει κείμενο αφιέρωσης στην αγγλική γλώσσα προς στον ύπατο αρμοστή Ιονιών Νήσων John Lord Seaton